Working...

Sorry, there was an error loading this page. Please reload the page or try again later.

What is it? A food program that distributes fresh produce, protein, and shelf-stable items for anyone in need.

During the COVID-19 crisis, we have launched Pop-Up pantries that are open to all County residents; there are no requirements to qualify. But, due to high demand, some sites have begun to require IDs and simple registration. There are also other pantries open for enrollment; see details under each pantry for requirements.

How often? Weekly. Due to the "shelter in place" order, we ask that you only attend one
pantry and send one person per household to pick up groceries.

What to bring (for pantries that require enrollment):

 • Photo ID (California ID, city ID, student ID, driver’s license or passport)
 • If your ID does not have a current address, bring a proof of address (such as a recent utility bill, medical bill or bank statement)

 

We update the available pantries on a daily basis; please check back often.
Weekly Pantry FAQ || Transitional Pop-Up Pantry FAQ || Drive-Thru FAQ

Ano ito? Programa sa pagkain upang mamahagi ng sariwang ani, protina, mga matibay na pagkain pang-istante para sa sinuman na nangangailangan.

Sa panahon ng krisis ng Coviid-19, kami ay naglungsad ng mga pop-up na paminggalan na bukas sa lahat ng residente ng County; walang kinakailangan para maging kuwalipikado. Ngunit, dahil sa mataas na demand, ang ibang lugar ay nag-umpisa nang mangailangan ng ID at ng simpleng pagpapatala. Mayroong mga paminggalan na bukas para sa pagpapatala; tignan ang mga detalye ng bawat paminggalan para sa mga kakailanganin.

Gaano kadalas? Lingguhan. Dahil sa kautusan na “shelter in place”, hiling namin na isa lang paminggalan ang dadaluhan at isang tao lamang sa bawat sambahayan ang maaring kumuha ng groseriya.

Ano ang dapat dalhin (para sa paminggalan na kakailanganin sa pagpapalista):

 • ID na may larawan (California ID, city ID, student ID, driver’s license o passport)
 • Kung ang iyong ID ay walang nakasaad na tirahan, magdala ng katibayan (tulad ng kamakailan lamang na utility bill, medical bill o bank statement

 

Aming ia-update kayo sa mga paminggalan na maaring mapagkunan sa bawat araw; mangyaring paki-check nang madalas.
Lingguhang Madalas na Tanong Tungkol sa Pantry
Pop-Up na Paminggalan Madalas na Katanungan
Madalas na Katanungan sa Drive-thru na Pamamahagi ng Pagkain

¿Qué es? Un programa de alimentos que distribuye productos frescos, proteínas y artículos de estantería para cualquier persona que lo necesite.

Durante la crisis de COVID-19, hemos abierto despensas temporales disponibles a todos los residentes del Condado; no hay requisitos para calificar. Sin embargo, debido a la alta demanda, algunos sitios han comenzado a pedir identificación y una inscripción sencilla. También hay otras despensas con inscripción abierta; favor de ver los detalles de cada despensa.

¿Con qué frecuencia? Semanalmente. Debido a la oden de mantener cuarentena en el hogar, pedimos que por favor solamente asista a una despensa y que envíe a sólo una persona por hogar a recoger los alimentos.

Qué necesita llevar (a las despensas que requieren inscripción):

 • Una forma de identificación con fotografía (la tarjeta de identificación de California, tarjeta de identificación de la ciudad, tarjeta de identificación de estudiante, licencia de conducir o pasaporte)
 • Si su identificación no tiene su domicilio actual, por favor traiga otro documento oficial que tenga su nombre y domicilio actual (por ejemplo, facturas de servicios públicos, comprobantes de gastos médicos, estados de cuenta bancaria)

 

Actualizamos la información sobre alacenas disponibles todos los días; favor de revisar con nosotros con frecuencia.
Preguntas Frecuentes Sobre Despensas Semanales
Preguntas Frecuentes Sobre Despensas de Comida emergente
Preguntas Frecuentes Distribución de Alimentos De Despensa Drive-thru

Что это? Продовольственная программа, которая распределяет свежие продукты, протеин и товары длительного хранения  для тех, кто  нуждается.

Во время кризиса COVID-19 мы открыли дополнительные продуктовые пункты (pantry). Из-за высокого спроса, некоторые пункты начали требовать удостоверения личности и упрощенную регистрацию. Есть также другие пункты, открытые для регистрации. Ознакомьтесь на нашем веб-сайте с подробной информацией о конкретном пункте.

Как часто? еженедельно. В связи с приказом "не выходить из дома" мы просим Вас посетить только одно pantry и получить один набор продуктов на семью.

Что взять с собой (для pantry, которые требуют регистрации):

 • ID с фото (например, Калифорнийское ID, городское ID, студенческое ID, водительские права или паспорт)
 • Если в Вашем ID указан старый адрес, вам необходимо принести документы, подтверждающие Ваш настоящий адрес (такие как счет за коммунальные услуги, медицинское обслуживание или банковский счет)

 

Мы обновляем информацию по pantry на ежедневной основе; пожалуйста, проверяйте чаще.
Eженедельно Pantry Часто задаваемые вопросы
Часто задаваемые вопросы по вновь открытым pantry
Часто задаваемые вопросы Drive-thru food pantry

Đó là gì? Chương trình thực phẩm phân phối sản phẩm tươi sống, chất đạm và mặt hàng trong thời hạn sử dụng ổn định cho những ai cần thiết.

Trong thời kỳ khủng hoảng Covid-19, chúng tôi đã tăng cường thêm nhiều địa điểm phân phối mở cửa cho tất cả cư dân quận ; không có yêu cầu để đủ điều kiện. Nhưng, do nhu cầu cao, vài địa điểm phân phối đã bắt đầu yêu cầu xuất trình ID và đăng ký đơn giản. Ngoài ra còn có các địa điểm phân phối khác mở cho đăng ký ; xem chi tiết yêu cầu cụ thể tại mỗi địa điểm.

Bao thường xuyên? Hàng tuần. Do thực hiện lệnh “Ở Yên Tại Nhà” chúng tôi yêu cầu quý vị chỉ đến duy nhất một địa điểm phân phối thực phẩm và gửi một người đại diện cho mỗi hộ gia đình đi nhận tạp phẩm.

Mang theo những gì (tùy thuộc yêu cầu ghi danh tại địa điểm phân phối thực phẩm):

 • Thẻ chứng minh với hình (Chứng minh nhân dân California, của thành phố, học sinh, thẻ lái xe hoặc hộ chiếu)
 • Nếu thẻ chứng minh của quý khách không có địa chỉ hiện tại, mang theo chứng minh địa chỉ (như một hóa đơn tiện ích, hoá đơn y tế hoặc báo cáo ngân hàng)

 

Chúng tôi cập nhật đểu đặn các địa điểm phân phối hàng ngày; vui lòng kiểm tra lại thường xuyên.
Hàng tuần nhà bếp đại lý câu hỏi thường gặp
Những câu hỏi thường gặp tại điạ điểm mới mở thêm
Câu hỏi thường gặp về phân phối thực phẩm cho người lái xe

是什麼? 為有需要的人士,提供新鮮蔬菜,肉類及乾貨食品的糧食援助計劃。

在新型冠狀病毒危機期間,我們推出了向所有郡縣居民開放的流動食物站; 沒有資格要求。 但是,由於需求量大,一些站點已開始要求身份證明和簡單的登記。 還有其他的食物站可供登記;請參閱每個食物站下的詳細信息了解有關要求。

多久一次? 每週一次。 根據“居家避疫令”,我們要求您僅參加一個食物站,並每戶派一個人來接收食物。

需要攜帶物品(對於需要進行登記的食物站):

 • 一張有照片的身份證明 (加州政府發出的身份證、市政府發出的身份證、學生證、駕駛執照或護照)
 • 如你的身份證明並未列有現時的住址,請同時帶一份地址證明的文件 (例如最近的水煤電單、醫療帳單或銀行報表出席)

 

我們會每日更新可使用的食物站; 請經常回來查看。
每周食物站常問問題 || 臨時食物站常問問題 || 得來速(免下車)食物站常見問題

[[ site.name ]] [[ site.address ]] [[ site.city ]] [[ site.zip ]]

[[ languages[ visit_lang ].CalloutSeniorDisabled ]]
[[ languages[ visit_lang ].CalloutZip ]]
[[ languages[ visit_lang ].DistroDay ]][[ languages[ visit_lang ].DayNames[ site.distro_day ] || '-' ]]
[[ languages[ visit_lang ].DistroNext ]]
 • [[ languages[ visit_lang ].DayNames[ site.distro_next_dayname ] ]], [[ site.distro_next || '-' ]]
 • [[ languages[ visit_lang ].DayNames[ site.distro_next2_dayname ] ]], [[ site.distro_next2 ]]
 • [[ languages[ visit_lang ].DayNames[ site.distro_next3_dayname ] ]], [[ site.distro_next3 ]]
 • [[ languages[ visit_lang ].DayNames[ site.distro_next4_dayname ] ]], [[ site.distro_next4 ]]
[[ languages[ visit_lang ].DistroTime ]][[ site.distro_start ]] [[ site.distro_end ]]
[[ languages[ visit_lang ].EnrollStatus ]] [[ languages[ visit_lang ].Statuses[ site.status ] ]] [[ languages[ visit_lang ].Statuses[ site.status ] || 'CLOSED' ]]
[[ languages[ visit_lang ].EnrollPattern ]][[ languages[ visit_lang ].EnrollPatterns[ site.enroll_pattern ] || '-' ]]
[[ languages[ visit_lang ].EnrollTime ]][[ site.enroll_time || '-' ]]
[[ languages[ visit_lang ].LanguagesSpoken ]]
 • [[ languages[ visit_lang ].AdditionalLanguages[ lang ] || '--' ]]
-
[[ languages[ visit_lang ].AdditionalInfo || 'Additional Information' ]]
[[ languages[ visit_lang ].ZipcodesServiced ]]
 • [[ languages[ visit_lang ].CountyMarin ]] [[ languages[ visit_lang ].CountySF ]] [[ service_zip ]]

[[ site.name ]] [[ site.address ]] [[ site.city ]] [[ site.zip ]]
[[ languages[ visit_lang ].CalloutSeniorDisabled ]]
[[ languages[ visit_lang ].CalloutZip ]]
[[ languages[ visit_lang ].EnrollStatus ]] [[ languages[ visit_lang ].Statuses[ site.status ] ]]
[[ languages[ visit_lang ].DistroDay ]][[ languages[ visit_lang ].DayNames[ site.distro_day ] || '-' ]]
[[ languages[ visit_lang ].DistroNext ]]
 • [[ languages[ visit_lang ].DayNames[ site.distro_next_dayname ] ]], [[ site.distro_next || '-' ]]
 • [[ languages[ visit_lang ].DayNames[ site.distro_next2_dayname ] ]], [[ site.distro_next2 ]]
 • [[ languages[ visit_lang ].DayNames[ site.distro_next3_dayname ] ]], [[ site.distro_next3 ]]
 • [[ languages[ visit_lang ].DayNames[ site.distro_next4_dayname ] ]], [[ site.distro_next4 ]]
[[ languages[ visit_lang ].DistroTime ]][[ site.distro_start ]] [[ site.distro_end ]]
[[ languages[ visit_lang ].EnrollPattern ]][[ languages[ visit_lang ].EnrollPatterns[ site.enroll_pattern ] || '-' ]]
[[ languages[ visit_lang ].EnrollTime ]][[ site.enroll_time || '-' ]]
[[ languages[ visit_lang ].LanguagesSpoken ]]
 • [[ languages[ visit_lang ].AdditionalLanguages[ sitelang ] || '--' ]]
[[ languages[ visit_lang ].AdditionalInfo || 'Additional Information' ]]
[[ languages[ visit_lang ].ZipcodesServiced ]]
 • [[ languages[ visit_lang ].CountyMarin ]] [[ languages[ visit_lang ].CountySF ]] [[ service_zip ]]

What is it? A Supplemental Food Program (SFP) that distributes shelf-stable items for seniors age 60+.

How often? You may attend only one of the locations once a month.

Distributions are on the same day every month but may change during holidays. Please check “Next Distribution” for the correct date each month, or review our annual calendar here

What to bring:

 • ID (California ID, city ID, driver’s license or passport)
 • Proof of residency

 

For more information on eligiblity, see here.

This institution is an equal opportunity provider. Review information here.

 

More questions? Check out our FAQ.

¿Qué es? Un Programa de Alimentos Suplementarios (SFP) que distribuye artículos de estantería estable para personas mayores de 60 años o más.

¿Con qué frecuencia? Usted puede asistir a sólo una de las despensas una vez al mes.

Las distribuciones se realizan el mismo día todos los meses, pero pueden cambiar durante los días festivos. Por favor, refiérase a "Siguiente Distribución" para la fecha correcta cada mes, o revise nuestro calendario aquí.

Que debe traer:

 • Una forma de identificación con fotografía (la tarjeta de identificación de California, tarjeta de identificación de la ciudad, tarjeta de identificación de estudiante, licencia de conducir o pasaporte
 • Prueba de residencia

 

Para obtener información sobre elegibilidad, consulte aquí.

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. Revise información aquí.

 

More questions? Check out our FAQ.

Что это? Дополнительная Продовольственная Программа , которая распределяет продукты длительного хранения  для пожилых людей в возрасте 60+.

Как часто? Вы можете посетить только одно из мест, один раз в месяц.

Выдача продуктов производится  каждый месяц в один и тот же день, но может меняться во время праздников. Пожалуйста, проверяйте в“Следующей выдаче продуктов” дату каждый месяц, или просмотрите наш годовой календарь здесь.

Что принести с собой:

 • ID (например, Калифорнийское ID, городское ID, студенческое ID, водительские права или паспорт)
 • Доказательство проживания

 

Информацию о приемлемости смотрите здесь.

Это учреждение провайдер равных возможностей. Просмотрите информацию здесь.

 

Ещё вопросы? Почитайте FAQ.

Ano ito? Karagdagang Programa sa Pagkain na namamahagi ng matibay na pagkain pang-istante para sa mga animnapung (60) taong gulang o mahigit pa.

Gaano kadalas? Maaring dumalo sa isa lamang sa mga lokasyon minsan sa isang buwan.

Ang pamamahagi ay sa parehong araw sa bawat buwan at maaring mabago kung holiday. Mangyaring alamin kung kailan ang “Susunod na Pamamahagi” para sa tamang araw bawat buwan o suriin and taunang kalendaryo dito.

Ano and kailangan dalhin:

 • ID (California ID, city ID, student ID, driver’s license o passport)
 • Katunayan ng Paninirahan

 

Para sa impormasyon tungkol sa pagiging karapat-dapat, tingnan dito.

Ang institusyong ito ay isang pantay na pagkakataon provider. Suriin ang impormasyon dito.

 

Marami pang tanong? Suriin ang aming Madalas na Itanong.

Đó là gì? Chương trình bổ sung thực phẩm phân phối mặt hàng trong thời hạn sử dụng ổn định cho những người cao tuổi trên 60.

Bao thường xuyên? Quý khách chỉ có thể tham gia một trong những chi nhánh mỗi tháng một lần.

Phân phối mỗi tháng cùng một ngày nhưng có thể thay đổi vào ngày lễ. Xin vui lòng xét bảng “Dịp Phân Phối Kế Tiếp” tìm đúng ngày mỗi tháng, hoặc kiểm tra lịch sinh hoạt cả năm của chúng tôi ở đây.

Mang theo::

 • Chứng minh nhân dân (Chứng minh nhân dân California, của thành phố, học sinh, thẻ lái xe hoặc hộ chiếu)
 • Chứng minh căn cứ

 

Để biết thông tin về điều kiện, xem tại đây.

Đây là cơ quan cung cấp cơ hội bình đẳng. Xem lại thông tin ở đây.

 

Nhiều câu hỏi hơn? Kiểm tra Câu hỏi thường gặp của chúng tôi.

是什麼? 為60歲以上的老年人士,提供乾貨食品的補充糧食計劃。

多久一次? 您每月只能參加一個地點。

分發日期是在每月的同一天,但可能在假日期間更改。 請每月查看「下次派發」的正確日期,或在此處查看我們的年曆。

需要帶些什麼:

 • 一張有照片的身份證明 (加州政府發出的身份證、市政府發出的身份證、學生證、駕駛執照或護照)t)
 • 住址證明

 

在此查看資料申請資格要求。

這個機構是一個公平機會服務部門。在此查看資料。

 

更多問題? 查看我們的常見問題

[[ site.name ]] [[ site.address ]] [[ site.city ]] [[ site.zip ]]

[[ languages[ visit_lang ].EnrollStatus ]] [[ languages[ visit_lang ].Statuses[ site.status ] || 'CLOSED' ]]
[[ languages[ visit_lang ].DistroNext ]]
 • [[ languages[ visit_lang ].DayNames[ site.distro_next_dayname ] ]], [[ site.distro_next ]]
 • [[ languages[ visit_lang ].DayNames[ site.distro_next2_dayname ] ]],[[ site.distro_next2 ]]
 • [[ languages[ visit_lang ].DayNames[ site.distro_next3_dayname ] ]],[[ site.distro_next3 ]]
 • [[ languages[ visit_lang ].DayNames[ site.distro_next4_dayname ] ]],[[ site.distro_next4 ]]
[[ languages[ visit_lang ].DistroDay ]] [[ languages[ visit_lang ].OrdinalNumbers[ site.distro_week ] || '-' ]] [[ languages[ visit_lang ].DayNames[ site.distro_day ] || '-' ]]
[[ languages[ visit_lang ].DistroTime ]][[ site.distro_start ]] [[ site.distro_end ]]
[[ languages[ visit_lang ].EnrollPattern ]][[ languages[ visit_lang ].EnrollPatterns[ site.enroll_pattern ] || '-' ]]
[[ languages[ visit_lang ].EnrollTime ]][[ site.enroll_time || '-' ]]
[[ languages[ visit_lang ].LanguagesSpoken ]]
 • [[ languages[ visit_lang ].AdditionalLanguages[ lang ] || '--' ]]
[[ languages[ visit_lang ].AdditionalInfo || 'Additional Information' ]]

[[ site.name ]] [[ site.address ]] [[ site.city ]] [[ site.zip ]]
[[ languages[ visit_lang ].EnrollStatus ]] [[ languages[ visit_lang ].Statuses[ site.status ] || 'CLOSED' ]]
[[ languages[ visit_lang ].DistroNext ]]
 • [[ languages[ visit_lang ].DayNames[ site.distro_next_dayname ] ]], [[ site.distro_next ]]
 • [[ languages[ visit_lang ].DayNames[ site.distro_next2_dayname ] ]],[[ site.distro_next2 ]]
 • [[ languages[ visit_lang ].DayNames[ site.distro_next3_dayname ] ]],[[ site.distro_next3 ]]
 • [[ languages[ visit_lang ].DayNames[ site.distro_next4_dayname ] ]],[[ site.distro_next4 ]]
[[ languages[ visit_lang ].DistroDay ]] [[ languages[ visit_lang ].OrdinalNumbers[ site.distro_week ] || '-' ]] [[ languages[ visit_lang ].DayNames[ site.distro_day ] || '?' ]]
[[ languages[ visit_lang ].DistroTime ]][[ site.distro_start ]] [[ site.distro_end ]]
[[ languages[ visit_lang ].EnrollPattern ]][[ languages[ visit_lang ].EnrollPatterns[ site.enroll_pattern ] || '-' ]]
[[ languages[ visit_lang ].EnrollTime ]][[ site.enroll_time || '-' ]]
[[ languages[ visit_lang ].LanguagesSpoken ]]
 • [[ languages[ visit_lang ].AdditionalLanguages[ lang ] || '--' ]]
[[ languages[ visit_lang ].AdditionalInfo || 'Additional Information' ]]

What is it? An emergency food program consisting of a three-day supply of shelf-stable food for people in crisis with no immediate access to food.

How often? Once during a twelve-month period.

What to bring:

 • No requirements, but please call first for availability.

¿Qué es? Un programa de alimentos de emergencia que contiene una provisión de tres días de alimentos estables para las personas en crisis sin acceso inmediato a alimentos.

¿Con qué frecuencia? Una vez durante un período de doce meses.

Que debe traer:

 • No hay requisitos, pero por favor llame antes para asegurarse que hay disponibilidad.

是什麼? 為在緊急情況中立即找不到食物的人士,提供包括三天供應量的乾貨食品的緊急糧食援助計劃。

多久一次? 在十二個月期間一次。

需要帶些什麼:

 • 沒有要求, 但請先致電查詢。

Что это? Программа чрезвычайной продовольственной помощи, состоящая из трех-дневного запаса продовольствия длительного хранения  для людей в кризис без быстрого доступа к продовольствию.

Как часто? Один раз в течение двенадцати месяцев.

Что принести с собой:

 • Нет требований, но пожалуйста позвоните проверить наличие.

Ano ito? Pangkagipitang programa sa pagkain na binubuo ng tatlong (3) araw na matibay na mga pagkain pang-stante para sa mga taong  nasa krisis at walang agarang pagkukunan ng pagkain.

Gaano kadalas? Minsan sa loob ng labindalawang –buwan panahon.

Ano and kailangan dalhin:

 • Walang mga kinakailangan, ngunit mangyaring tumawag para sa pagkakaroon.

Đó là gì? Một chương trình thực phẩm khẩn cấp bao gồm ba ngày mặt hàng trong thời hạn sử dụng ổn định cho những người trong tai nạn không được tiếp cận lương thực.

Bao thường xuyên? Mỗi mười hai tháng một lần.

Mang theo:

 • Không có yêu cầu, nhưng xin vui lòng gọi cho phòng trống.

[[ site.name ]] [[ site.address ]] [[ site.city ]] [[ site.zip ]]

[[ languages[ visit_lang ].EnrollStatus ]] [[ languages[ visit_lang ].Statuses[ site.status ] || 'CLOSED' ]]
[[ languages[ visit_lang ].DistroTime ]][[ site.distro_start ]] [[ site.distro_end ]]
[[ languages[ visit_lang ].EnrollPattern ]][[ languages[ visit_lang ].EnrollPatterns[ site.enroll_pattern ] || '-' ]]
[[ languages[ visit_lang ].ContactPhone ]][[ site.phone ]]
[[ languages[ visit_lang ].LanguagesSpoken ]]
 • [[ languages[ visit_lang ].AdditionalLanguages[ lang ] || '--' ]]
[[ languages[ visit_lang ].AdditionalInfo || 'Additional Information' ]]

[[ site.name ]] [[ site.address ]] [[ site.city ]] [[ site.zip ]]
[[ languages[ visit_lang ].EnrollStatus ]] [[ languages[ visit_lang ].Statuses[ site.status ] || 'CLOSED' ]]
[[ languages[ visit_lang ].DistroTime ]][[ site.distro_start ]] [[ site.distro_end ]]
[[ languages[ visit_lang ].EnrollPattern ]][[ languages[ visit_lang ].EnrollPatterns[ site.enroll_pattern ] || '-' ]]
[[ languages[ visit_lang ].ContactPhone ]][[ site.phone ]]
[[ languages[ visit_lang ].LanguagesSpoken ]]
 • [[ languages[ visit_lang ].AdditionalLanguages[ lang ] || '--' ]]
[[ languages[ visit_lang ].AdditionalInfo || 'Additional Information' ]]

[[ languages[ visit_lang ].Messages['MessageSending'] ]]
[[ languages[ visit_lang ].Messages['MessageSuccess'] ]]
[[ languages[ visit_lang ].EmailPlaceholder ]]